16 okt 2019

Veiligheid vraagt voldoende personeel.

Op vrijdag 26 juli 2019, brak er een groot deel van een boom af aan de Lindenlei thv nr 32. Dankzij een dosis goed geluk bleef het bij materiële schade. Er was aanzienlijke schade aan een woning en drie geparkeerde voertuigen. Naast de materiële schade kwam een fietser terecht onder de takken maar gelukkig zonder veel gevolg, met dank aan zijn fietshelm.

Eind 2016 werd het geïntegreerd beheerplan Veltwijckpark goedgekeurd. Het Veltwijckpark is een oud park met vele oude bomen. Oude bomen, bomen die door ziekte zijn aangetast of bomen die te kampen hebben met een beperkte hoeveelheid licht, ontwikkelen dode en instabiele takken of sterven af. Vallende takken vormen een risico voor parkbezoekers en passanten. Het handhaven van risico’s voor mens en materiaal was dan ook een belangrijke doelstelling in het beheerplan.

Het beheerplan voorziet in een visuele boomcontrole of VTA (visual tree assessment). Een VTA geeft een onderbouwde inschatting van de staat waarin bomen verkeren, door zichtbare afwijkingen tijdig te signaleren en nader onderzoek of maatregelen aan te bevelen.Het beheersplan stelt dat het bijhouden van een goede administratie van het tijdstip van VTA-controles, de bevindingen en de opvolging daarvan van groot belang is. Zo kan de eigenaar aantonen dat hij voldoende inspanning heeft geleverd om de veiligheid te garanderen.

Een VTA dient uitgevoerd te worden bij alle bomen die een potentieel veiligheidsrisico vormen. Dit betreft bomen langs wegen en paden, nabij voorzieningen, rond de grasvelden en in de nabijheid van gebouwen. Volgens het beheerplan werd de VTA in 2017 voorzien. Bomen waaraan geen afwijkingen worden geconstateerd, krijgen de beoordeling ‘aanvaardbaar beeld’ en worden binnen 3 jaar (2020) opnieuw beoordeeld.

Bomen waaraan een afwijking wordt geconstateerd worden bestempeld als ‘attentieboom’. Ook bomen waarvan kan worden verwacht dat ze binnen afzienbare tijd afwijkingen kunnen ontwikkelen en bomen die op een locatie staan waar zich bovengemiddeld veel mensen ophouden worden als attentiebomen opgenomen op een lijst. Attentiebomen worden jaarlijks gecontroleerd.
Wanneer men een afwijking vaststelt die mogelijk tot een acuut veiligheidsrisico leidt, dan wordt de boom als ‘risicoboom’ bestempeld en wordt zo snel mogelijk ingegrepen.

Groen Ekeren vroeg zich af of de groendienst voldoende mensen ter beschikking heeft om die VTA's uit te voeren.  Vooral omdat er (gelukkig) vele bomen staan in Ekeren.  Deze bestuursperiode kwamen er ook nog een aantal gebieden bij zoals de Oude Landen en Muisbroek.  Daarom stelde Ilse een schriftelijke vraag.

Antwoord

Werd de voorziene VTA in 2017 uitgevoerd in het Veltwijckpark? Zo neen, waarom niet en 
wanneer dan wel? 
 • De VTA is uitgevoerd in stukken en op verschillende tijdstippen. Bomen worden frequent (minstens jaarlijks) gecontroleerd. Hierbij ligt de focus op plaatsen waar veel publiek komt of evenementen plaatsvinden. 
Werden er al VTA’s uitgevoerd in andere parken waarvoor een beheerplan werd opgesteld? Zo ja, wanneer? Zo neen, waarom niet en wanneer dan wel? 
 • Ook in andere parken werden VTA's uitgevoerd zoals hierboven omschreven. 
Hoe zit het met parken waarvoor geen beheerplan werd opgesteld?  
 
 • Ook in parken zonder beheerplan worden VTA-controles gehouden. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen parken met of zonder beheerplan. Ook de bomen op straten en pleinen worden gecontroleerd. 
Werden er VTA’s uitgevoerd van de grotere bomen langs straten en pleinen? Zo ja, wanneer? Zo neen, waarom niet en wanneer dan wel?  
 • De grote bomen van de Veltwijcklaan, Moerenhoutlaan en de grote eiken in Oostergeest zijn eind 2018 allemaal gecontroleerd. Bij deze bomen zijn ook de nodige onderhoudswerken uitgevoerd. Bij andere straatbomen worden de controles verspreid uitgevoerd met minstens een jaarlijkse frequentie. 
Hoeveel bomen werden in het Veltwijckpark als attentieboom genoteerd?  
 
 • In het Veltwijckpark staan 5 bomen aangeduid als “attentieboom” - zij worden systematisch gecontroleerd. Dit zijn bomen die een mankement hebben dat nog geen verhoogd risico met zich meebrengt, maar die wel zo ver gevorderd zijn dat ze tegen de grens van verhoogd risico komen. Deze worden jaarlijks opgevolgd. Bomen die op drukbezochte plaatsen staan maar geen mankementen vertonen, zijn geen attentiebomen. Afhankelijk van de boomsoort en leeftijd zullen zij jaarlijks of tweejaarlijks gecontroleerd worden. 
Hoeveel bomen zijn aanzien als attentiebomen in de rest van Ekeren (parken, straten en pleinen)? 
 
 • 30 bomen 
Welke locaties in het Veltwijckpark worden aanzien als “locatie waar zich bovengemiddeld veel mensen ophouden”?  
 
 • De speeltuin, de dreef aan het Atheneum, de zone rond het kasteel en de evenementenweide. 
 
Heeft de groendienst voldoende mensen en middelen om de voorziene VTA’s uit te voeren?  
 
 • Het personeel van de groendienst is opgeleid om een basis VTA te kunnen uitvoeren. Bij twijfel kan er verder beroep gedaan worden op de stedelijke boomexperten of kan er een externe boomanalyse besteld worden. Uit deze adviezen volgen de noodzakelijke acties in functie van de vaststellingen. 
Met de gebiedsuitbreiding: zijn er veel attentiebomen op het openbaar domein bijgekomen? 
 • Neen 
Werden er gedurende deze legislatuur al bomen als “risicoboom” genoteerd? Zo ja, zijn voor deze risicobomen al acties ondernomen? 
 • Er zijn 35 bomen als risicoboom aangeduid. Ze zijn allemaal nader onderzocht door een boomexpert, waar nodig met behulp van apparatuur. Bij al deze bomen zijn op basis van het resultaat van het onderzoek, de nodige acties ondernomen om de veiligheid te kunnen waarborgen. 
Zijn er tussen de laatste VTA’s al meldingen binnen gekomen van bezoekers en omwonenden 
betreffende gevaarlijke takken of toestanden met bomen? 
 • In 2018 kwamen 4 meldingen binnen over bomen in parken en 61 meldingen over bomen in straten of op pleinen. Deze meldingen gaan erg breed: het melden van dode bomen, takken die los hangen of afgestorven zijn, omgewaaide bomen, … 

 • In 2019 kwamen 5 meldingen binnen over bomen in parken en 56 meldingen over bomen in straten of op pleinen. Ook hier lopen de meldingen erg uit elkaar: overhangend groen, losse takken, groenoverlast, snoeien, … 

 • In 2018 kwam er 4 meldingen binnen over bomen in de Lindenlei/Veltwijckpark. 

 • In 2019 kwamen er 6 meldingen binnen over bomen in de Lindenlei/Veltwijckpark. 
Zijn er in de laatste 2 jaar al incidenten geweest met bomen die niet als attentieboom werden 
geregistreerd? Hoeveel incidenten werden geregistreerd met betrekking tot afgebroken takken 
of omgevallen bomen in de laatste 2 jaar? 
 • Zie hierboven. Het is vanwege tijdsbelasting niet mogelijk om voor elke melding retroactief op te zoeken over welke boom de melding ging en of die al dan niet op de lijst stond. Belangrijk is dat elke melding snel en grondig wordt opgevolgd. 
Is de groendienst in staat de jaarlijkse evaluatie van de attentiebomen op een grondige wijze uit 
te voeren? 
 • Zie hoger: Het personeel van de groendienst is opgeleid om een basis VTA te kunnen uitvoeren. Bij twijfel kan er verder beroep gedaan worden op de stedelijke boomexperten of kan er een externe boomanalyse besteld worden. Uit deze adviezen volgen de noodzakelijke acties in functie van de vaststellingen. 

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren